:خصوصیات مشترک نوار لبه چسبان های اتوماتیک


ارتفاع قطعه کار از 10 میلیمتر تا 75 میلیمتر -
قابلیت چسباندن زهوار چوبی از 0/4 میلیمتر تا 3 میلیمتر -
قابلیت چسباندن نوار لبه از 0/4 میلیمتر تا 3 میلیمتر -
حداقل طول قطعه کار 100 میلیمتر -
حداقل عرض قطعه کار 60 میلیمتر -
سرعت تغذیه دستگاه از 12 متر بر دقیقه تا 22 متر بر دقیقه -
PLC دارای سیستم نرم افزاری مجهز به -
 
صفحه بعد >>
Designed by : Hamed Yousefie
Copyright © 2012 Aryak Tools Co. All rights reserved